OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

           Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego dla Partnerstwa Roztocze na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone będą w dniach 27.02.2024 r. do 18.03.2024 r. do wglądu:

  1. – w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów; Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów; Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów; Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój, al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój; Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów;
  2. – w wersji elektronicznej na stronie internetowej Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” (ziemialubaczowska.org).

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia konsultacji społecznych, tj. w dniach od 27.02.2024 r. do 18.03.2024 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Możliwe formy składania uwag i wniosków zawarto w ogłoszeniach na stronie internetowej Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” – https://ziemialubaczowska.org

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” w porozumieniu ze Starostą Powiatu Lubaczowskiego, Burmistrzem Miasta Lubaczowa, Burmistrzem Miasta i Gminy Narol, Burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów, Wójtem Gminy Horyniec-Zdrój.

Przewodniczący Zarządu Związku

Wiesław Kapel


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here