Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zachęca do ubiegania się w roku 2021 z dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu – „Aktywny samorząd”.

Jednocześnie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w bieżącym roku znacząco ułatwi osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc
w ramach programu, gdyż od 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można składać przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2021, to:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar – A: likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu):
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja narządu ruchu.
 • Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu):
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej,
 • -dysfunkcja narządu ruchu.
 • Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej,
 • – dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
 • Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu słuchu):
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja narządu słuchu.

Obszar B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • – znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
   (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
 • Zadanie  2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • – pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
 • Zadanie 3: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • – umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • – dysfunkcja narządu wzroku,
 • – wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • Zadanie 4: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:
 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – dysfunkcja narządu słuchu,
 • – trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
 • Zadanie 5: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu:
 • – pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • – znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia).

Obszar C: likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
 • – znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
 • Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • – znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia).
 • Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:
 • – stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości:
 • – stopień niepełnosprawności,
 • – wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • – potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
 • Zadanie 5: Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
   lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:
 • – znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  (w przypadku osób do 16 roku życia),
 • – wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • – dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • – zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym
  lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

Obszar D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 • – znaczny lub umiarkowany stopniem niepełnosprawności,
 • – aktywność zawodowa,
 • – pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 • – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • – nauka w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym) lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2021:

MODUŁ I – do dnia 31 sierpnia 2021 r

MODUŁ II

Cykl I – od dnia 1 marca 2021 r do dnia 31  marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Cykl II – od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Informacje o programie „Aktywny Samorząd”  można uzyskać również na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl.

Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2021 r będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez system SOW – system obsługi wsparcia, który dostępny jest na stronie www.pfron.org.pl oraz https://www.sow.pfron.org.pl/logowanie.

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here