Zagrożenie ASF: Moszczanica w Gminie Stary Dzików w obszarze skażonym

1

Zagrożenie ASF trwa nadal. 12 sierpnia w Różańcu w gminie Tarnogród stwierdzono przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzika. Wojewoda Podkarpacki wydał w związku z tym rozporządzenie w sprawie określenia obszaru skażonego w części powiatu lubaczowskiego i przeworskiego. Obejmuje on miejscowości Moszczanica w gminie Stary Dzików i Majdan Sieniawski w gminie Adamówka.

To już kolejna informacja o ASF Zgodnie z rozporządzeniem na obszarze skażonym zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar w celu handlu;
4) uboju świń na własny użytek bez poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu przeprowadzenia badania przedubojowego;
5) wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o tym fakcie w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń;
6) prowadzenia targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem trzody chlewnej;
7) czasowo prowadzenia polowań i odłowów zwierząt łownych na części obwodów łowieckich znajdujących się na obszarze skażonym tj. w obwodach Nr 47 i Nr 48 za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych prowadzonych z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Na obszarze skażonym nakazuje się:
1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie oraz przed wjazdami i wyjazdami z tych gospodarstw, a także przed wejściami i wyjściami z budynków lub pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty muszą być utrzymywane w stanie stałego nawilżenia środkiem dezynfekcyjnym, aby zapewnić jego skuteczne działanie;
2) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu po każdym przemieszczeniu:
a) świń,
b) dzików,
c) tusz świń i dzików,
d) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń i dzików,
e) pasz,
f) nawozów naturalnych,
g) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich o padłych dzikach;
4) prowadzenie poszukiwania padłych dzików;
5) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do nadzorowanego przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, położonego na obszarze skażonym, gdzie tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń;
6) wykorzystanie na potrzeby własne myśliwych lub zniszczenie w sposób przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do nadzorowanego przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii zakładu, po wykluczeniu u tych dzików afrykańskiego pomoru świń w wyniku badań laboratoryjnych. Dziki, nie wykorzystane na potrzeby własne myśliwych, bez patrochów, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy tych dzików kwalifikowane są jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1069/2009;
7) zniszczenie, pod urzędowym nadzorem, zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono afrykański pomór świń, kwalifikowanych jako materiał kategorii 1, podlegający usunięciu zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 1069/2009.

mp, elubaczow.com, starydzikow.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here