Upadłość konsumencka to nic innego jak proces sądowy, którego efektem jest zatwierdzenie przez sąd realnego do wykonania planu spłaty, umorzenie części lub w uzasadnionych okolicznościach całości zobowiązań konsumenta, tak aby mógł on rozpocząć życie „z czystą kartą”. Uproszczenie procedury, dostępność dla konsumentów oraz korzyści z niej wynikające sprawia, że liczba ogłaszanych co roku upadłości konsumenckich szybko wzrasta.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Przede wszystkim muszą Państwo pamiętać, że upadłość konsumencką może ogłosić każdy dłużnik, który jest osobą fizyczną i w monecie składnia wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej. Natomiast, jeśli długi wynikają z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej to nie są one przeszkodą do skorzystania z upadłości konsumenckiej. Możliwe jest zatem nawet umorzenie długów zaciągniętych w ramach działalności gospodarczej.
Podsumowując jeśli jesteś byłym przedsiębiorcą, możesz również ogłosić upadłość konsumencką jako konsument. Ponadto argumentuje się również, że upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że okoliczności wyłączają je spod prawa upadłościowego.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do sądu. Wniosek musi być skierowany do odpowiedniego sądu zgodnego z adresem zamieszkania osoby wnioskującej o upadłość.

Wniosek zawiera przede wszystkim dane dłużnika, listę wierzycieli, kwoty długów wraz z terminami płatności oraz argumentami, czyli opisem sytuacji, która przyczyniła się do niewypłacalności. Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł, a jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, opłaty te pokrywane są czasowo ze środków publicznych.

Sąd rozpatrując wniosek sprawdza czy spełnia on wymogi formalne czyli czy jest poprawnie wypleniony i zawiera wszystkie wymagane załączniki. Jeżeli tak to sąd bada czy osoba ubiegająca się o upadłość jest:

  • – konsumentem czyli nie prowadzi działalności gospodarczej;
  • – niewypłacalna – czyli przynajmniej od 3 miesięcy nie reguluje swoich zobowiązań.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione sąd ogłasza upadłość i wyznacza do sprawy syndyka. Jego rolą jest sprawdzenie i powiadomienie wierzycieli o upadłości tak żeby mogli zgłosić swoje roszczenia;  ustalenie masy upadłościowej w której skład wchodzi majątek upadłego ( ruchomości, nieruchomości i wartościowe przedmioty powyżej 5.000 zł) oraz jego wynagrodzenie za pracę. Syndyk ustala także sposób zakończenia sprawy czyli np. realny do wykonania plan spłaty. Cała procedura kończy się rozprawą sądową na której sąd może:

  • – zatwierdzić plan spłaty (od 1 roku do 3 lat jeżeli osoba starająca się o upadłość nie przyczyniła się do upadłości;
  • – zatwierdzić plan spłaty (od 3 lat do 7 lat jeżeli upadłość powstał z winy upadłego);
  • – zwiesić warunkowo realizację planu spłaty do 5 lat następnie umorzyć zobowiązania;
  • – całkowicie umorzyć zobowiązania;
  • – w skrajnych przypadkach całkowicie odmówić upadłości

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości bez praktycznego doświadczenia i wiedzy, często okazuje się czynnością pracochłonną i przeciągającą się w czasie. Dłużnik chociażby musi wykazać się należytą starannością przy ustaleniu i wykazaniu we wniosku swoich zobowiązań. Jeżeli tego nie robi sąd może odrzucić wniosek. Ważnym elementem wniosku jest także właściwe uzasadnienie przyczyn, które do prowadziły do niewypłacalności. To ostatecznie od nich zależy jak zakończy się sprawa.

Upadłość konsumencka Wrocław

Przygotowywanie wniosku o upadłość konsumencką należy rozpocząć od zebrania niezbędnych dokumentów, które są potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. To czasochłonny proces. Kancelaria we Wrocławiu, która zajmuje się upadłością konsumencką, z pewnością przeprowadzi Państwa przez cały proces. Adwokaci reprezentują Państwa na  każdym etapie prowadzonej sprawy.

Na stronie znajdą Państwo informacje, gdzie szukać porad z zakresu upadłości konsumenckiej we Wrocławiuupadlosckonsumenta24.pl/

Warto również dodać, że prawo stanowi, że klient musi spełnić pewne warunki, zanim będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, a także dopełnić pewnych formalności. Koniecznością jest współpraca z syndykiem masy upadłościowej w ramach planu spłaty wierzycieli.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here