Regulamin konkursu – Wygraj karnet na Cieszanów Rock Festiwal

0

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wygraj karnet na Cieszanów Rock Festiwal” jest wydawca elubaczow.com Media Lubaczowskie sp. z o. o. z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Rynek 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS: 0000670800, posługującej się nr NIP: 7931627354 oraz REGON: 7931627354, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany wyłącznie w Internecie, na łamach portalu internetowego elubaczow.com, pod adresem: https://www.elubaczow.com/konkurs-wygraj-karnet-na-cieszanow-rock-festiwal/ (dalej: „Strona internetowa Konkursu”).

3. Konkurs ma na celu promocję festiwalu „Cieszanów Rock Festiwal”, który objęty jest patronatem medialnym przez Organizatora.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej „Regulamin”).

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Prawo do udziału w Konkursie mają wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej (dalej: „Uczestnik”).

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

§3 Czas trwania

1. Konkurs rozpoczyna się 9 sierpnia 2019 roku z chwilą opublikowania informacji na głównej stronie elubaczow.com i trwa do 11 sierpnia 2019 roku do godziny 22:00.

§4 Zasady i przebieg

1. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania, które publikowane będą w trzech rundach.

2. Pytania zamieszczane będą wyłącznie w tekście konkursowym opublikowanym na łamach elubaczow.com.

3. Uczestnik na każde zadane w konkursie pytanie może nadesłać na wskazany przez Organizatora adres mailowy tylko jedno zgłoszenie.

4. Uczestnik prawidłową odpowiedź przesyła na adres mailowy tj. konkurs@elubaczow.com.

5. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. Jeżeli więc zostanie mu przyznana nagroda, nie może już dalej brać udziału w Konkursie tzn. nie może nadsyłać odpowiedzi na kolejne pytania.

7. Laureatów konkursu wyłania Organizator.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu każdej z rund.

10. Informacja o przyznaniu nagrody będzie publikowana w tekście konkursowym.

11. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu.

§5 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są trzy karnety na Cieszanów Rock Festiwal 2019.

2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom przez Organizatora.

3. W razie rezygnacji lub nie przyjęcia przez Zwycięzcę nagrody, Organizator nie wypłaca jej ekwiwalentu pieniężnego.

§6 Dane osobowe

1. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko) jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych uniemożliwia udział w konkursie oraz otrzymanie nagrody.

3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych (imię, nazwisko) w tekście konkursowym w przypadku zwycięstwa.

4. Numer telefonu podawany jest wyłącznie w celu skontaktowania się przez Organizatora ze zwycięzcami konkursu. Nie będzie nigdzie publikowany.

5. Administratorem danych osobowych przekazywanych w związku z udziałem w konkursie (dalej: „Dane Osobowe”) jest wydawca elubaczow.com Media Lubaczowskie sp. z o. o. z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Rynek 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr KRS: 0000670800, posługującej się nr NIP: 7931627354 oraz REGON: 7931627354, zwana dalej „Administratorem”.

6. Dane osobowe uczestników tj. imię i nazwisko będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu tj. w celu przeprowadzenia Konkursu, realizacji i odbioru nagrody – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu oraz przez okres, kiedy możliwe jest składanie reklamacji i roszczeń w związku z Konkursem.

8. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§7 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here