Burmistrz Miasta Lubaczowa o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu pochodzącego z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie naboru wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubaczowa.

Wnioski należy składać w terminie do 3 maja 2020r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie na formularzu, który można pobrać w urzędzie w Biurze Obsługi Mieszkańca (pokój B1) lub ze strony internetowej www.lubaczow.pl. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie obejmować będzie koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmuje wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów w/w zakresu, w tym dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 50%, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie – 35%, Gmina Miejska Lubaczów – 15%.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości. Planowany termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2020 r.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Lubaczów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pok. C5, tel.: 16 632 80 10 w. 29.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here