Osoby chcące uzyskać średnie wykształcenie czy przystąpić do egzaminu maturalnego mogą zapisać się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lubaczowie. Placówka prowadzić będzie zapisy na rok szkolny 2021/2022 od 1 czerwca.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat (lub ukończą w roku kalendarzowym). Przyjęci zostaną kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. Do klasy drugiej zakwalifikowane zostaną osoby, które ukończyły edukację w zasadniczej szkole zawodowej lub branżowej szkole I stopnia.

Osoby chcące rozpocząć naukę w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych muszą złożyć wniosek o postępowanie rekrutacyjne. Ponadto dostarczyć trzeba oryginał świadectwa ukończenia szkoły poprzedniego etapu edukacyjnego, potwierdzenie ukończenia semestru programowo niższego wraz z odpisem arkusza ocen, 3 fotografie, dowód osobisty do wglądu – w przypadku kandydata pełnoletniego. Ponadto warunkiem dodatkowym przyjęcia do szkoły jest dokonanie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowego oraz opłacanie czesnego.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego – „Twoja Szkoła”, który mieści się w budynku pawilonu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie (wejście od dolnego parkingu przy sali gimnastycznej , I piętro). W czerwcu sekretariat czynny będzie we wtorki i czwartki w godz.  16.00 – 18.00.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Twoja Szkoła jest szkołą niepubliczną, założoną w 2021 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Placówka działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego co oznacza że spełnia wymagania Art. 14 ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe. Szkoła kształci słuchaczy w cyklu 4-letnim, a do roku szkolnego 2022/23 prowadzi oddziały dotychczasowego trzyletniego liceum dla dorosłych. Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej i odbywają się co 2 tygodnie przez 2 dni. Czas organizacji lekcji nie koliduje więc z pracą, czy zajęciami domowymi. Zjazdy organizowane są w dogodnych terminach, a do tego osoby uczęszczające mają wolne weekendy.

Ukończenie edukacji w szkole umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Ponadto szkoła wydaje zaświadczenia dla ZUS, KRUS, MOPS i innych instytucji oraz legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 609 658 161 lub 16 632 11 53.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here