Zarząd Gminnej Spółdzielni S. Ch. w Lubaczowie

OGŁASZA

pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Załużu objętą Księgą wieczystą KW-PR1/L składającej się:

  • – z budynku sklepu o powierzchni użytkowej 72 m2 i blaszanka,
  • – z prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 737 o powierzchni 0,0823 ha.

Cena wywoławcza 110 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty pisemnej w zamkniętej kopercie w Biurze Gminnej Spółdzielni ul. Rynek 11, 37-600 Lubaczów z dopiskiem 'Przetarg' w terminie do 21.12.2020 r. do godz. 14:00 oraz wpłacenie do tego dnia wadium w wysokości 11 000 zł na konto Spółdzielni – 48 9101 0003 2001 0006 8765 0001

Inne warunki przetargu:

  • – wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje największą cenę za nieruchomość,
  • – wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia w przypadku wygrania przetargu,
  • – wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg,
  • – koszt sporządzenia umowy kupna-sprzedaży w formie notarialnej ponosi nabywca,
  • – Spółdzielnia zastrzega sobie prawdo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 22.12.2020 r o godz. 9:00 w biurze Gminnej Spółdzielni Sch w Lubaczowie – ul. Rynek 11, 37-600 Lubaczów.

Więcej informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 16 633 00 00 w godz. 7:00 – 15:00.

Ogłoszenie płatne.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here