Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej ogłosił konkurs na stanowisko Głównej/go Księgowej/go. Dokumenty należy składać w terminie do 09 lutego br.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównej/go Księgowej/go 

Domu Pomocy Społecznej Ruda Różaniecka

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej działając na podstawie art.11 ust.1, art 13 ust 1i ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 roku Nr 224 poz 1458 z póź. zm.) ogłasza nabór w drodze otwartego konkursu na wolne stanowisko pracy. 

Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej, Ruda Różaniecka 53, 37-613 Ruda Różaniecka.

Określenie stanowiska pracy:
– stanowisko urzędnicze kierownicze Głównej/go Księgowej/go,
– wymiar czasu pracy – pełny etat w godzinach 730 – 1530,
– praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem:
Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 351. ze zm.), następujące wymagania

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA),
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. brak prawomocnego skazania za  przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwo skarbowe,
4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
– spełnianie jednego z poniższych warunków:
a)  ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadana co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadana co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)  posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku pracy.

Więcej informacji na stronie: http://dps-rudarozaniecka.pl/nabory-na-wolne-stanowiska


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here