OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata 2022–2030

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Lubaczowa, Lider Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lubaczów na lata na lata 2022–2030

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone będą w dniach 25.04.2023 r. do 16.05.2023 r. do wglądu:

  1. – w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów; Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój, al. Przyjaźni 5, 37-620 Horyniec-Zdrój;
  2. – w wersji elektronicznej na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (lubaczow.pl), Urzędu Gminy Lubaczów (gminalubaczow.pl) oraz Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój (horyniec-zdroj.pl).

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty rozpoczęcia konsultacji społecznych, tj. w dniach od 25.04.2023 r. do 16.05.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Możliwe formy składania uwag i wniosków zawarto w ogłoszeniach na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Organami właściwymi do rozpatrywania uwag i wniosków są Burmistrz Miasta Lubaczowa, Wójt Gminy Lubaczów oraz Wójt Gminy Horyniec-Zdrój.

[ Treść obwieszczenia ]

[ WNIOSEK o zaopiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny ]

[ WNIOSEK o zaopiniowanie projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ]

Informacja nadesłana.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

1 komentarz

  1. A może dwa słowa od ojca prowadzącego nt. prac związanych z przygotowaniem inwestycji pn. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Sołotwa w Lubaczowie”? Zdaje się, że prace trwają od 2016 roku, ale nigdzie nie można znaleźć informacji na temat postępu. To taka nasza inwestycja trochę w stylu CPK 😉

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here