Podział majątku po rozwodzie

0

Podział majątku po rozwodzie to kwestia, która budzi wiele emocji, szczególnie jeśli sam rozwód jest burzliwy, a byli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Zobaczmy, co o podziale majątku mówią przepisy prawa.

Majątki w małżeństwie

Zgodnie z prawem rozróżniamy dwa rodzaje majątków w małżeństwie: majątek wspólny i majątek osobisty.

Majątek wspólny to majątek zgromadzony w wyniku wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa powstaje automatycznie w wyniku zawarcia małżeństwa, chyba że strony ustalą inaczej na drodze odrębnej umowy – tzw. intercyzy. Wspólność obejmuje to, co zostało nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Małżonkowie posiadający wspólność majątkową wspólnie odpowiadają za swoje finanse i utrzymują gospodarstwo domowe. Mają również równe prawa do wspólnego majątku, niezależnie od tego jaki jest ich procentowy wkład w niego. Do majątku wspólnego należy m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Jeśli chodzi o majątek osobisty to kwestie jego dotyczące regulują przepisy zawarte w Art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Artykuł ten określa, że do tego typu majątku należą np. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem małżeństwa, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, udziały w spółce cywilnej czy prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie. Najogólniej mówiąc są to wszystkie dobra, które nie należą do majątku wspólnego.

Podział majątku po rozwodzie

W przypadku istnienia intercyzy podział majątku po rozwodzie jest jasny – każdy zabiera to, co do niego należy – to, co stanowi jego osobisty majątek. Sytuacja komplikuje się nieco, gdy małżonkowie posiadają wspólność majątkową. Wtedy, podział majątku po rozwodzie może być dokonany polubownie na drodze umowy notarialnej lub też w drodze postępowania sądowego.

Istnieją trzy sposoby podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Pierwszy z nich, to równomierny podział poszczególnych składowych majątku pomiędzy małżonków, np. żona dostaje wyłącznie na swoją własność mieszkanie, a mąż auto wraz z garażem. Sposób drugi, to otrzymanie całego majątku przez jedną osobę, ale z koniecznością spłaty drugiego małżonka, np. mąż otrzymuje na własność  dom o wartości 700 tysięcy złotych, ale musi zapłacić byłej żonie 350 tysięcy złotych. Te dwa sposoby, w praktyce są najczęściej stosowane przy podziale majątku. Istnieje jeszcze trzeci opcja, znacznie rzadziej praktykowana, polegająca na sprzedaży wszystkich elementów majątku i podziale uzyskanych w ten sposób pieniędzy pomiędzy stronami.

Podział majątku a kredyt

Sąd orzekając o podziale majątku sąd nie bierze pod uwagę kredytów zaciągniętych na zakup np. nieruchomości. W takiej sytuacji, małżonkowie mogą dojść do porozumienia i ustalić, któremu z nich zostanie przyznana własność wspólnej nieruchomości, jednakże nie będzie to wywierało wpływu na długi związane z przedmiotem podziału. Oznacza to, że jeśli małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt na nieruchomości to przyznanie tej nieruchomości jednemu z nich nie spowoduje zwolnienia drugiego z małżonków z długu wynikającego z kredytu bankowego. Z tego powodu sąd przyznając własność obciążonej kredytem nieruchomości jednemu z małżonków powinien nakazać mu spłacenie połowy jego wartości rynkowej na rzecz drugiego małżonka bez uwzględnienia wartości niespłaconego kredytu, ponieważ małżonek ten będzie musiał nadal spłacać 50% rat kredytu.

Adwokat na ciężkie przypadki

Kwestia podziału majątku po rozwodzie może być problematyczna. Zdarza się, że sprawy tego typu są trudne do przeprowadzenia i nie zamykają się na jednej rozprawie sądowej. Wszystko zależy od tego, czy małżonkowie faktycznie chcą dojść do porozumienia i ugody. W ciężkich przypadkach, przyda się wsparcie ze strony osoby takiej jak adwokat, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Adwokat to ktoś, kto może pomóc w czasie negocjacji między małżonkami, zajmie się zbieraniem materiałów oraz przypilnuje wszelkie terminy sądowe.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here