Rada Nadzorcza Miejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU Miejskiej Spółdzielni „S.Ch.” w Lubaczowie,
z siedzibą i adresem przy ul. Św. Anny 7, 37-600 Lubaczów.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni się legitymować:

 • – wykształceniem wyższym; preferowane: o kierunku ekonomicznym, z zakresu zarządzania lub prawniczym,
 • – minimum dziesięcioletnim udokumentowanym doświadczeniem zawodowym, w
  tym co najmniej trzy letnią pracą na stanowisku kierowniczym; posiadanie umiejętności menedżerskich ,
 • – znajomością problematyki będącej przedmiotem działalności spółdzielni ,
 • – posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych ,
 • – niekaralnością.

Preferowana znajomość prawa spółdzielczego.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • – życiorys (CV), list motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres i telefon kontaktowy),
 • – kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy i kwalifikacje zawodowe,
 • – oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo z oskarżenia publicznego,
 • – oświadczenie Kandydata o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej Miejskiej Spółdzielni „SCH”w Lubaczowie,
 • – oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn, zm.).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU należy składać (bądź przesłać przesyłką poleconą) w siedzibie Miejskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubaczowie ul. Św. Anny 7 , w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. włącznie.

Oferty, które wpłyną po terminie o którym mowa wyżej, nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników; przewidywany termin: 7 grudnia 2020 r., oraz II etap – rozmowa kwalifikacyjna – przewidywany termin: 14 grudnia 2020 r.

O zakwalifikowaniu do konkursu i indywidualnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zainteresowani kandydaci mogą uzyskać informacje o działalności spółdzielni bezpośrednio w jej siedzibie po uprzednim umówieniu (Tel. 16 632 11 34).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni bez podania przyczyny.

Rada Nadzorcza

1 komentarz

 1. Mam nadzieję, że wybiorą kogoś młodego, wykształconego, niekoniecznie powiązanego rodzinnie z Zarządem lub Radą Nadzorczą. Kogoś kto widzi potencjał w Spółdzielni i ożywi ten martwy, upadający byt.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here