ARiMR w Lubaczowie: Restrukturyzacja małych gospodarstw także dla nieubezpieczonych w KRUS

0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła dziś przyjmowanie wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw. Nabór potrwa do końca czerwca – informuje Biuro Powiatowe ARiMR w Lubaczowie.

W tegorocznym  naborze wniosków wprowadzono zmiany. m.in.  

 • – zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez określony czas przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
 • – wprowadzono kryterium dochodowości lub przychodowości, które będzie wskazywało, iż wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych,
 • – podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej,
 • – złagodzono wymóg dotyczący struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym.

Premia w ramach operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” może być przyznana rolnikowi, który m.in.:

 • – jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  • – gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych, tj. gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  • – nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
 • – jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • – przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 • – w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb. Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:
  • – działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
  • jego:
   • – dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
   • – przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

Rolnik, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

 • – I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,
 • – II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł) – po poprawnej realizacji biznesplanu.  

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:

 • – zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 • – budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,
 • – zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich.

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Rolnicy z powiatu lubaczowskiego mogą składać wnioski wraz z załącznikami (w tym biznesplan) w podkarpackim oddziale regionalnym ARiMR w Rzeszowie.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here