Dziś mija termin zgłoszenia chęci korzystania z tzw. małego ZUS-u. Chcąc skorzystać z ulgi należy dokonać właściwego zgłoszenia.

Co oznacza „mały ZUS”?

Aby skorzystać z tego uprawnienie, działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych oraz przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym – jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 r. to kwota 63 000 zł).

„Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok (np. zawiesił ją albo zamknął i ponownie rozpoczął), przy obliczaniu progu przychodu musi zastosować proporcję.

Kto może skorzystać z nowej ulgi?

Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:
– jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
– w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
– przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
– nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
– prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
– nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
– nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Aby skorzystać z ulgi należy dziś dokonać w ZUS-ie stosownego zgłoszenia. Można zrobić to osobiście w placówce mieszczącej się przy ulicy Mickiewicza w Lubaczowie (biuro dziś czynne do godz. 15:00) lub do północy poprzez formularz elektroniczny.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here