KRUS Lubaczów: W marcu waloryzacja rent i emerytur

0

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lubaczowie informuje, iż od dnia 1 marca br. emerytury i renty podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100,44%. Świadczenia wzrosną jednak nie mniej niż o 10 zł.

Fot. Marek Leja, kierownik PT KRUS w Lubaczowie.

W marcu zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017 r. Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. to 1.000 zł) – to podwyższa się je „z urzędu” do tej kwoty. Pamiętać trzeba jednak, że od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca br. wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur i rent i wyniosą:
– dodatek pielęgnacyjny i za tajne nauczanie – 209,59 zł,
– dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 314,39 zł,
– dodatek kombatancki – 209,59 zł,
– dodatek kompensacyjny – 31,44 zł,
– dodatek dla sieroty zupełnej – 393,93 zł.

Natomiast nie zmienia się wysokość:
– ryczałtu energetycznego (166,05 zł miesięcznie),
– zasiłku pogrzebowego (4.000 zł)
– zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
– zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 roku, a w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2017 r. w ustalonym dla każdego świadczeniobiorcy terminie płatności – informuje Marek Leja, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie.

W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r., zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą:

– 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.953,30 zł ( przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
– 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.484,60 zł ( przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
– przychody między kwotą 2.953,30 zł a 5.484,60 zł powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565,53 zł, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480,73 zł.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych tzw. wcześniejszych i okresowych emerytur rolniczych. Nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób , które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny bez względu na wysokość osiąganego przychodu. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

reklama
Ten baner wyświetlono 2 186 567 razy.

zostaw odpwiwedź

Please enter your comment!
Please enter your name here