Władze Starego Dzikowa podsumowują kadencję

0

Barbara Małecka, która rządzi gminą Stary Dzików od czterech lat, w listopadowych wyborach samorządowych ubiega się o reelekcję. Podsumowując swoją dotychczasową działalność prezentuje główne inwestycje i uzyskane dofinansowania w trakcie jej rządów.

fot. elubaczow.com
fot. elubaczow.com

W zakresie infrastruktury oświatowej, kulturalnej i użyteczności publicznej gmina poniosła nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie prawie 6,4 mln złotych, z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło prawie 2,5 mln. W ramach tych inwestycji poddano kompleksowej termomodernizacji i dostosowano do obowiązujących standardów budynki szkół w Cewkowie, Ułazowie, Moszczanicy oraz świetlice wiejską w Cewkowie Woli. Kompleksowej termomodernizacji i przebudowano doczekał się także budynek „starej szkoły” w Starym Dzikowie. Stworzono także nowoczesne dwuoddziałowe przedszkole z pełnym zapleczem i wyposażeniem, w tym plac zabaw, siłownia, sala lustrzana do nauki tańca i sala narad. Dodatkowo zagospodarowano teren przyległy do GOK i „starej” szkoły w Starym Dzikowie poprzez wymianę istniejącej sieci wod-kan. i przebudowę ciągów pieszo-jezdnych oraz terenów zielonych.

W zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 4,6 mln zł, a uzyskane dofinansowanie wyniosło 2,6 mln zł. W ramach inwestycji kompleksowo wyremontowano i przebudowano budynek Stacji Uzdatniania Wody, który wyposażono w nowoczesną technologię do uzdatniania wody oraz agregat prądotwórczy, dzięki któremu w sytuacji braku prądu nie ma przerw w dostawie wody dla mieszkańców. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy mają do dyspozycji wodę o wysokich parametrach zdrowotnych. Wybudowano przepompownie i brakujące odcinki sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, dając możliwości przyłączenia się nowo powstałym i powstającym budynkom. Obecnie dobiega końca remont i przebudowa oczyszczalni ścieków.

W zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 1,3 mln zł, a uzyskane dofinansowanie wyniosło 688 tys zł. W ramach inwestycji wybudowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią wraz z drogą dojazdową i parkingiem w Cewkowie oraz poddano gruntownej modernizacji salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Cewkowie. Urządzono trzy parki sportowo-rekreacyjne z boiskami trawiastymi do piłki nożnej i siatkowej oraz placami zabaw w Nowym Dzikowie, Ułazowie i Moszczanicy. Gruntownie odremontowano i dostosowano do obowiązujących przepisów prawa zaplecze szatniowe przy boisku sportowym w Starym Dzikowie.

W zakresie infrastruktury drogowej nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 2,6 mln zł, a uzyskane dofinansowanie wyniosło 1,5 mlnzł. W ramach inwestycji przebudowano i wyremontowano drogi gminne w technologii nawierzchni asfaltowych z odmuleniem rowów i wykonaniem przepustów na zjazdach:
• droga „Dąbrowa” i w kierunku pomnika gen. Kustronia do kopalni gazu w Ułazowie 1300 mb;
• droga „Polna” w m. Stary Dzików 1050 mb;
• ul. Bednarska w m. Stary Dzików 943 mb;
• droga „Maziarnia” w m. Moszczanica 1030 mb;
• droga „Sienawka” w m. Nowy Dzików 390 mb;
• droga (łącznik) obok sklepu łącząca drogę powiatową z drogą gminną w m. Nowy Dzików 94 mb;
• droga dojazdowa do cmentarza w m. Ułazów wykonana w technologii ciągu jezdnego z kostki brukowej;
• w ramach porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku partycypowaliśmy w kosztach przebudowy drogi Cewków-Dobra skracając zdecydowanie przejazd w kierunku Sieniawa, Rzeszów.

Wybudowano także parking i zatokę parkingową przy kościele w Cewkowie i świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie. Ponadto remontowano drogi dojazdowe do pól w poszczególnych miejscowościach.

W zakresie projektów miękkich realizowanych w ramach POKL nakłady wyniosły łącznie 1,1 mln zł, a uzyskane dofinansowanie wyniosło prawie 1,0 mln zł. Pozyskane środki finansowe pozwoliły na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych wraz z doposażeniem w pomoce dydaktyczne, utworzenie pięciu punktów przedszkolnych. W ramach tego projektu zostało zakupione pełne wyposażenie w niezbędne meble i zabawki oraz sfinansowane koszty działalności tych przedszkoli w okresie dwóch lat. Zorganizowano dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gumnazjów. Objęto pomocną osoby wykluczone społecznie dzięki programowi „Czas na aktywność w Gminie Stary Dzików” realizowanemu przez GOPS w Starym Dzikowie.

W ramach dowozu dzieci niepełnosprawnych objętych opieką przez placówki opiekuńczo-wychowawcze gmina zakupiła autobus do przewozu za kwotę 171 tys. 305 zł, na który otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 101 tys. 641 zł.

fot. starydzikow.pl

Władze gminy podsumowują, że w mijającej kadencji na ww. inwestycje i zadania wydały łącznie ponad 16 mln złotych, z czego uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 8 mln złotych.

Więcej informacji i zdjęć na www.starydzikow.pl.

Opracowano na podstawie informacji ze strony www.starydzikow.pl

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here