Gm. Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików: LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej ma kasę dla rolników

0

Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej ogłosiło właśnie nabór wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007 – 2013.” O dofinansowanie wniosków związanych z podjęciem działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług mogą starać się rolnicy lub członkowie ich rodzin z terenu gmin: Lubaczów, Oleszyce i Stary Dzików. Wnioski można składać do 25. stycznia 2011 roku.

Na co pieniądze?
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8)usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Kto może otrzymać pomoc?
– Obywatel państwa członkowskiego UE
– Pełnoletni, ale nie ukończył 60 roku życia
– Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013
– Jest ubezpieczony na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy
– Nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
– Za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa posiadanego przez niego.

Osoby te muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Forma i wysokość pomocy
Zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych operacji do max. wysokości 100.000 zł.

Uwaga!
Dany beficjent może uzyskać pomoc zarówno w ramach osi 3, jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju za pomocą LGD, co daje w sumie możliwość uzyskania pomocy w  wysokości 200  000 zł.

Koszty kwalifikowalne mogą dotyczyć:
1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki iutylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki iutylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3. zagospodarowania terenu;
4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
a. w wysokości nie przekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznieusług transportowych,
b. w wysokości nie przekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usługniż usługi transportowe;
7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy ( o których mowa w pkt.4 i 6),  jeżeli przeniesienie własności tychrzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
8 .ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, dotyczące:
a. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
– kosztorysów,
– projektów architektonicznych lub budowlanych,
– ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
– dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
– wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,- projektów technologicznych;
b. opłat za patenty lub licencje;
c. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Pomoc nie obejmuje: – podatku od wartości dodanej (VAT); – zakupu rzeczy używanych.

Więcej informacji oraz wzory wniosków na stronie LDG Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Źródło: Inf. własna, LGD RZL

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here